اصطلاحات نکات ازمون اموزش کتاب ایبوک زبان انگلیسی
دوشنبه 24 فروردین‌ماه سال 1388 ساعت 10:55 ق.ظ

اقسمتی که به دنبال می اید شامل گروهی از کلمات جفت می باشد که مشابه به نظر می رسند یا دارای معنی مشابه ای می باشند و ممکن است باعث ایجاد مشکل برای شما شود

 The following list contains pair of words that often cause problem because they sound alike or have similar meaning


 

Accept (v)        Except (prep)

Access (n)        Excess( adj)

Advice (n)        Advise (v)

Affect (v)          Effect (n)

Again (adv)      Against (prep)

Allusion (n): Means an indirect reference           Illusion (n): An unreal image

Almost (adv): Almost means very nearly            Most (adj)       

Among (prep): Among is used for three or more person or things           Between (prep) : Between is used for two person or things

Already (adv)   All ready (adj)

Amount (n):is used with non-count nouns           Number (n): is used with count nouns

Barely (adv):only ,just  Hardly(adv)  with difficulty

Beside  (prep): near to              Besides (prep) : in addition to

Complement (v): to complete                compliment(v): to praise

Considerable(adj) : means much                        Considerate(adj): means thoughtful

Costume (n)     Custom(n)

Council (n)       Counsel (v,n)

Credible(adj) :means believable Credulous(adj) :means easily taken in

Decent (adj):means respectable, suitable           Descent (n)  : the way down

Dessert (n)       Desert(n): means hot ,dry area

Device (n)        Devise(v)

Differ(v)           Different (adj)

Elicit(v):to draw out      Illicit(adj): forbidden

Emigrant(n):person who lives a country to go to another Immigrant(n):a person coming to a country

Example (n)      Sample(n)

Farther (adj)     Further (adj) :both are used for distance but further is also used for time, degree and quantity

Fewer (adj)      less (adj): Both mean a small amount or quantity but fewer is used with count nouns and less with non-count nouns.

Former (n)        First (n): Former means the first of two person or things, first mean the first of three or more person or things. 

Formerly (adv) means previously           Formally(adv) means officially

 

Had better (v) is used for advice           Would rather (v) used for preference

 

Hard (adj)        Hardly(adv) means barely, scarcely

 

Imaginary (adj) some thing that is not real          Imaginative (adj)describes a person who shows great imagination

 

Immortal (adj)              Immoral(adj)

 

Industrial (adj)  means belonging to industry       Industrious(adj)means hard working

 

Inspiration (n)   means stimulation          Aspiration (n)means ambition

 

Intelligent (adj)  Intelligible(adj) means easily understood

 

Later(adj)comparing form of late                       Latter(pron, adj) means the second two person or things

 

Lay(v)              lie(v)

 

Lie (lay,laid,laying)       to repose           Lie(lied,lied,lying)means not to tell the truth

 

Like (prep)in the manner of and takes and object          Such as(prep) for example

 

Lonely(adj)means feeling abandoned     Alone(adj)means not accompanied

 

Loose(adj)is the opposite of tight          Lose(v)means be unable to find something or the opposite  of win

 

Precede (v) means to come before        Proceed(v)means to go ahead

 

Principal (n, adj) very important            Principle (n) means a belief or doctrine.

 

Quiet (adj)        Quite (adv)      

 

Raise (v)to lift and takes an object         Rise(v)to go up and never takes an object

 

Remember (v)  to recall or think of again           Remind(v) to cause someone to remember

 

Sensible (adj)   having good judgment               Sensitive (adj) means touchy, or easily affected by external influences.

 

Special (adj) refers to an unusual quality or something which receives a lot of attention                Especially (adj) means particularly.

 

Stationary (adj) means permanent, not moving   stationery (n) means paper, envelopes, things or writing.           

 

Thorough (adj) complete                                   Through (prep)from one side to the other side of something

 

Weather (n)                 Whether           

 

Where (adj)                 Were (v)

 

Who’s (pron+verb)      Whose(pron,adj)