اصطلاحات نکات ازمون اموزش کتاب ایبوک زبان انگلیسی
دوشنبه 24 فروردین‌ماه سال 1388 ساعت 10:52 ق.ظ

زبان انگلیسی در کشور های متعددی متکلم دارد و نمی توان دیگر این زبان را به منطقه ای معین اختصاص داد ولی دو کشور عمده در جهان وجود دارد و اکثر مناطق دیگر نیز زبان خود را از این مناطق دریافت کرده اند و ان دو عبارتند از امریکا  و انگلیس که با عنوان British English  و American English  شناخته می شوند.

تفاوت هایی در این دو زبان وجود دارد که درا ین بخش به بعضی از کلمات که از لحاظ هجی با یکدیگر تفاوت دارند را بیان می کنیم.

 

      

British English                           American English

Centre                                                  Center

Theatre                                                Theater

Realise                                                 Realize

Catalogue                                             Catalog

Programme                                        Program

Travelled                                            Traveled

Neighbour                                          Neighbor

Grey                                                  Gray

Plough                                                Plow

To practise (v)                                    To practice(v)

Practice (n)                                        Practice(v)

Cheque                                              Check (n)